درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره از کارشناسان کسب و کار احسان سرور

لطفا فرم زیر را به دقت و با حوصله تکمیل نمایید


1.احسان سرور در قبول یا رد درخواست ها مختار است


2.تکمیل کننده فرم می بایست یکی از مدیران یا فرد دارای سمت باشد


3.اطلاعات وارد شده می بایست به صورت کامل و حقیقی تکمیل شده باشد , در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد


شرایط و قوانین تکمیلی در :


https://ehsanserver.com/terms

 

0 Comments