نمایندگی

مدارک لازم جهت دریافت نمایندگی سرویس USSD و پرداخت موبایلی :

  • درخواست با سربرگ رسمی شرکت
  • آگهی ثبت شرکت
  • آگهی تغییرات ( در صورتی که مربوط به تغییرات مالی , مدیریت و نام تجاری باشد )
  • روزنامه ی رسمی ( آگهی رسمی ثبت و تغییرات )
  • برگه ی عدم سوء پیشینه کیفری در حوزه ی فناوری اطلاعات و مالی
  • کارت ملی و شناسنامه ی اعضای هیئت مدیره

توجه

نمایندگی سرویس USSD فقط به اشخاص حقوقی که در موضوع فعالیت آن ها حوزه وب و موبایل می باشد اعطا خواهد شد.

درخواست های خود همراه مدارک از طریق لینک “درخواست” ارسال نمایید