نمایندگی

( این مطلب بروز گردیده و بروز شده ی این مطلب در esbusiness.ir موجود می باشد. )


مدارک لازم جهت دریافت نمایندگی سرویس USSD , پرداخت موبایلی و IVR :

 

اشخاص حقوقی :

 • درخواست با سربرگ رسمی شرکت
 • آگهی ثبت شرکت
 • آگهی تغییرات ( در صورتی که مربوط به تغییرات مالی , مدیریت و نام تجاری باشد )
 • روزنامه ی رسمی ( آگهی رسمی ثبت و تغییرات )
 • برگه ی عدم سوء پیشینه کیفری در حوزه ی فناوری اطلاعات و مالی
 • کارت ملی و شناسنامه ی اعضای هیئت مدیره
 • تصویر فاکتور و فیش واریز هزینه نمایندگی ( فاکتور توسط متقاضی مهر و امضا شده باشد )

 

اشخاص حقیقی :

 • درخواست با سربرگ اختصاصی
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه
 • تصویر مجوز ها ( در صورت داشتن مجوز مرتبط با حوزه مورد فعالیت )
 • برگه ی عدم سوء پیشینه کیفری در حوزه ی فناوری اطلاعات و مالی
 • تصویر فاکتور و فیش واریز هزینه نمایندگی ( فاکتور توسط متقاضی مهر و امضا شده باشد )

 

 

نکات مهم :

 • نمایندگی  به اشخاص حقوقی  و حقیقی فعال در حوزه تکنولوژی یا فناوری اطلاعات اعطا خواهد شد.
 • تعرفه ی دریافت نمایندگی رسمی مبلغ 3/600/000 تومان می باشد.
 • درخواست های خود همراه مدارک از طریق لینک “درخواست” ارسال نمایید.